Regulamin zakupu

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1


1. Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016r., poz. 1030 j.t. ze zm.) i określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną na platformie szkolenia.akaom.pl prowadzonej przez Open Mind Anna Chandoszko, zwaną dalej Właścicielem. Regulamin określa zasady korzystania z platformy szkolenia.akaom.pl,
w tym zasady świadczenia usług e-learningowych, rejestracji Użytkowników, zakupu kursów, otrzymania certyfikatu.

2. Użytkownicy są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Warunkiem korzystania z platformy, w tym składania zamówień jest założenie przez Użytkownika indywidualnego Konta Użytkownika, zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz akceptacja jego treści. W przypadku dostępów grupowych, loginy i hasła zakłada administrator platformy.

3. Regulamin jest udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem platformy w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. Regulamin jest dostępny również w siedzibie Właściciela.


Rozdział II
Definicje

§2

Właściciel/Administrator – Open Mind Anna Chandoszko, działalność wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej pod nr NIP: 7651524096, REGON: 383601620, adres elektroniczny: anna.chandoszko@gmial.com

Platforma – platforma szkoleń e-learningowych dostępna pod adresem www.szkolenia.akaom.pl, działająca przez 7 dni w tygodniu, 24h na dobę z wyłączeniem okresów na wykonanie niezbędnych prac modernizacyjnych, system informatyczny dostępny po zalogowaniu się Użytkownika, udostępniający szkolenia, rejestrujący postępy w szkoleniach i zapewniający możliwości współpracy i wymiany wiedzy.

Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną; jeżeli użytkownikiem jest konsument w rozumieniu Kodeksu cywilnego, żadne z postanowień regulaminu nie ogranicza praw takiego Użytkownika wynikających z przepisów prawa.

Konto Użytkownika – zestaw danych zawierających m.in. imię, nazwisko, login oraz adres e-mail jednoznacznie identyfikujących Użytkownika.

Login – unikalny ciąg znaków identyfikujący Użytkownika, podany przez niego podczas zakładania Konta.

Hasło – ciąg znaków przekazany Użytkownikowi wraz z zakupem pierwszego kursu, służący do procesu logowania.

Usługa – usługa na platformie szkolenia.akaom.pl polega na udostępnieniu Użytkownikowi kursów lub szkoleń
 w formie:

– materiałów wideo lub

– plików PDF, JPG, Word lub

– materiałów w formie tekstowej lub

– testów i ćwiczeń.

Kursy on-line /szkolenia on-line /mini-szkolenia on-line – materiały edukacyjne zamieszczone na Platformie mające postać multimedialną lub będące dokumentami elektronicznymi, chronione na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666 j.t. ze zm.), do których prawo posiada Open Mind Anna Chandoszko.

Certyfikat – dokument elektroniczny w formacie PDF potwierdzający udział Użytkownika w Kursie, generowany po spełnieniu warunków ukończenia Kursu.

Voucher – kupon, który umożliwia realizację zakupu usługi na prezent.

Rozdział III
Rejestracja i uzyskiwanie dostępu do kursów

§3

1. Założenie konta i jego aktywacja jest równoznaczne z uzyskaniem statusu Użytkownika Platformy. W tym celu konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie kupującego:

 • dostęp do Internetu,
 • posiadanie aktywnego adresu e-mail, na który Użytkownik się zaloguje

2. W celu wykorzystania pełnej funkcjonalności Platformy Użytkownik powinien mieć zainstalowaną przeglądarkę internetową Chrome lub Edge lub Opera (co najmniej w wersji 12.1) lub Firefox (co najmniej w wersji 41). Przeglądarka musi obsługiwać język Javascript oraz cookies (interoperacyjność treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem).


3. W celu wykorzystania materiałów:

 • audio i audio-video konieczne jest użycie przez Użytkownika słuchawek lub głośników zewnętrznych,
 • Word, PDF, JPG niezbędny jest pakiet Office oraz Adobe Reader.


4. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia w korzystaniu z Usługi wynikające z błędnej konfiguracji oprogramowania lub sprzętu Użytkownika, bądź wynikające z problemów ze sprzętem lub łączem internetowym Użytkownika.

Rozdział IV
Prawa i obowiązki Użytkownika

§4


1. Każdy Użytkownik ma prawo do:
a) poprawiania i aktualizacji swoich danych osobowych podanych podczas zakładania konta; jeśli samodzielna aktualizacja niektórych danych jest niemożliwa, Użytkownik ma prawo wystąpić o to do Administratora;
b) uzyskiwania dokumentów potwierdzających ukończenie kursów;
c) usunięcia swojego konta z Platformy; w tym celu należy skontaktować się z Administratorem, podając dane oraz adres e-mail użyty podczas zakładania konta. Po usunięciu konta Użytkownik traci możliwość zalogowania się do Platform;
d) uczestniczenia w specjalnych promocjach i konkursach przeznaczonych dla Użytkowników Platformy.

2. Każdy Użytkownik zobowiązuje się do:
a) podania prawdziwych danych podczas zakładania i aktualizacji konta oraz niezwłocznej aktualizacji swoich danych, gdy ulegną one zmianie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne;
b) zabezpieczenia poufnych danych, takich jak hasło dostępu do Platformy przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich;
c) korzystania z platformy osobiście i nie udostępniania swojego loginu i hasła osobom trzecim;
d) poszanowania praw innych Użytkowników i przestrzegania netykiety.
e) ponoszenia odpowiedzialność za wszelkie wprowadzane przez niego treści;
f)  przestrzegania postanowień Regulaminu.

3. Zabrania się:
a) uzyskiwania dostępu do Platformy w sposób inny, niż opisany w Regulaminie;
b) kopiowania, rozpowszechniania lub udostępniania treści kursów, w całości lub w części, osobom nieuprawnionym,
 w szczególności wyświetlania, odtwarzania czy umieszczania w innych serwisach internetowych;
c) destabilizacji działania Platformy, np. przez próby zakładania fikcyjnych kont, także za pomocą automatów, wyszukiwanie luk w zabezpieczeniach i wykorzystywania ich do ataków na Platformę;
d) wykorzystywania przez Użytkownika usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy Właściciela;
e) dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

Rozdział V
Prawa i obowiązki Właściciela Platformy

§5


1. Treści zawarte na Platformie są chronione prawami autorskimi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666 j.t. ze zm.).
2. Prawa autorskie do Kursów on-line należą do Właściciela Platformy, podmiotów współpracujących na podstawie odrębnych umów z Właścicielem Platformy lub autorów Kursów. Właściciel dokłada wszelkich starań, aby Platforma była stale dostępna i działała prawidłowo, a zamieszczone na niej szkolenia były merytorycznie poprawne i aktualne. Właściciel zastrzega sobie wykonywanie zaplanowanych lub pilnych konserwacji Platformy w celu utrzymania lub modernizacji bez wcześniejszego powiadomienia. Jednakże w przypadku zaplanowanej konserwacji, która będzie trwała dłużej niż jeden dzień, Właściciel dołoży wszelkich starań, aby poinformować Usługobiorców o tych planach co najmniej jeden dzień wcześniej.
3. Właściciel ma prawo aktualizacji treści oferowanych szkoleń, w tym modyfikowania zawartości udostępnianych lekcji, testów oraz ćwiczeń i materiałów dodatkowych.

Rozdział VI
Zawarcie umowy i realizacja

§6

Zawarcie umowy
1. W celu zawarcia umowy między Właścicielem oraz Użytkownikiem, Użytkownik powinien:

 • wybrać co najmniej 1 dostępny kurs on-line na stronie www.szkolenia.akaom.pl
 • dodać do koszyka dostępne szkolenie,
 • wybrać rodzaj płatności,
 • złożyć zamówienie poprzez wypełnienie formularza zamówienia i użycie przycisku „Zamawiam”,
 • dokonać płatności.

2. Do zawarcia umowy dotyczącej zamówionego kursu dochodzi z chwilą dokonania płatności. Umowa zawierana jest na okres 365 dni.
3. Wysokość wynagrodzenia podana jest przy każdym kursie umieszczonym na Platformie (za wyjątkiem kursów bezpłatnych, dostępnych dla wszystkich użytkowników).


4. Dostępne są następujące formy płatności:

 • Płatność przy pomocy systemów płatności on-line
 • Przelew bankowy

5. W przypadku płatności on-line i potwierdzeniu przez system płatności przesłania należnej kwoty, kursy są dostępne dla Użytkownika natychmiast.
6. W przypadku dokonania płatności przy pomocy przelewu bankowego, należy dokonać płatności na konto bankowe nr PL 04 1050 1559 1000 0097 1519 9692, którego właścicielem jest Open Mind Anna Chandoszko. Kurs jest dostępny dla Użytkownika po uznaniu rachunku bankowego Właściciela. W celu poprawnej identyfikacji płatności konieczne jest podanie w tytule przelewu tytułu kursu lub przy większej liczbie tytułów wszystkich kursów.
7. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za realizację procesu płatności przez dostawców zewnętrznych. Każdy z zewnętrznych dostawców usług płatniczych posiada własny regulamin.

§7

Usługa
1. Usługa na platformie szkolenia.akaom.pl polega na udostępnieniu Użytkownikowi zamówionego kursu on-line (kursu, na który została zawarta umowa) w czasie trwania umowy w formie:

 • materiałów wideo lub
 • plików PDF, JPG, Word lub
 • materiałów w formie tekstowej lub
 • testów i ćwiczeń

2. Użytkownik ma prawo uczestniczyć w zamówionym kursie w czasie trwania umowy. Nieuczestniczenie w kursie mimo takiej możliwości lub jego nieukończenie w okresie obowiązywania umowy nie upoważnia Użytkownika do żądania zwrotu wynagrodzenia. Jeżeli Użytkownik ukończy kurs, zobowiązanie Właściciela uznaje się za wykonane przed upływem okresu obowiązywania umowy.
3. Po pozytywnym zaliczeniu kursu oraz zdaniu egzaminu końcowego Użytkownik otrzymuje certyfikat ukończenia w formie dokumentu PDF, jeżeli przy oznaczeniu kursu przewidziana jest taka możliwość.

§8

Rozwiązanie umowy
1. Umowa ulega rozwiązaniu z upływem czasu, na który została zawarta.
2. Każda ze stron umowy może ją wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli druga strona nienależycie wywiązuje się z umowy, została wezwana do należytego wykonywania umowy i wyznaczono jej w tym celu co najmniej 14 dniowy termin, który upłynął bezskuteczne.

Rozdział VII
Reklamacje i odstąpienie od umowy

§9


1. Reklamacje związane z nienależytym wywiązaniem się z wykonania Usługi Użytkownik może składać:

 • na adres 78-600 Wałcz; ul. Dworcowa 2a/3
 • pocztą elektroniczną na adres anna.chandoszko@gmail.com
 • przez formularz kontaktowy w zakładce „Wiadomości” na akaom.pl

2. Reklamacja powinna zawierać:

 • dane umożliwiające identyfikację Usługobiorcy,
 • przedmiot reklamacji,
 • żądanie związane z reklamacją

3. Odpowiedź zostanie udzielona w formie, w jakiej Usługodawca otrzymał zgłoszenie, na adres podany w zgłoszeniu.
4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia.

§10

 1. Konsument, który zawarł Umowę może od niej odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni licząc od dnia zawarcia Umowy.
 2. Usługodawca udostępnia wzór Formularza Odstąpienia od Umowy – stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu.
 3. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres korespondencyjny lub adres e-mail Usługodawcy przed jego upływem.
 4. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Klienta będącego konsumentem w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta, w odniesieniu do umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje konsumentowi, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 5. Za rozpoczęcie świadczenia usług przez Platformę uznaje się moment pierwszego korzystania z Platformy po uiszczeniu opłaty.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy Usługodawca zwróci Klientowi wszystkie otrzymane płatności, nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostanie poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Jeżeli oświadczenie o odstąpieniu zostanie złożone przez Kupującego po rozpoczęciu świadczenia przez Platformę usług, to zwrotowi będzie podlegać kwota należna za niewykonaną jeszcze usługę (zwrot proporcjonalny). Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientom, którzy nie zawierają umowy jako konsument.

Rozdział VIII
Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

§11

1. Administratorem danych osobowych jest Właściciel.
2. Właściciel zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016r., poz. 1030 j.t. ze zm.) oraz z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych(Dz. U. z 2016r., poz. 922 j.t. ze zm.) oraz zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1z dnia 4 maja 2016r, zwanych dalej jako „RODO”,  i stosowania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających prawidłowe zabezpieczenie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Użytkownik podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Właścicielowi wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celu realizacji usługi. Użytkownik ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
4. Właściciel jest zobowiązany do ujawniania informacji o Użytkowniku (oraz danych dodatkowych np. adres IP), osobom trzecim w przypadku, gdy ich ujawnienie jest wymagane przez prawo.
5. Szczegółowe zasady dotyczące Polityki prywatności znajdują się w stopce strony pod adresem akaom.pl pod linkiem „Polityka prywatności”.

Rozdział IX
Zmiany oferty i promocje

§12


1. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany oferty, cen, promocji, rabatów.
2. Czas trwania każdej promocji jest ograniczony.
3. Dokonując transakcji można skorzystać tylko z jednej promocji.

Rozdział X
Zakup vouchera

§13

 1. Podczas składania zamówienia (w koszyku) możesz oznaczyć opcję „kup na prezent”. Wówczas otrzymasz na adres mailowy voucher, który możesz przekazać obdarowywanej osobie.
 2. Voucher jest ważny 12 miesięcy od daty zakupu.
 3. Voucher zawiera kod uprawniający do bezpłatnego udziału w wybranej (zamawianej) usłudze.

Rozdział XI
Postanowienia końcowe

§14

1. O zmianach w Regulaminie Użytkownicy będą powiadomieni drogą elektroniczną na podane w procesie rejestracji adresy e-mail. Zmiana regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od powiadomienia i nie dotyczy umów zawartych przed jej wejściem w życie.
2. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna na stronie www.akaom.pl.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa właściwego dla siedziby Właściciela.
4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy polskiego kodeksu cywilnego oraz innych polskich ustaw.

5. Regulamin wchodzi w życie dnia 15 lipca 2019 r. z mocą obowiązywania od 15 lipca 2019 r.


Zał. do Regulaminu nr 1 – Wzór Formularza Odstąpienia od Umowy

Formularz Odstąpienia od Umowy

[formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy]

……………………………….

(miejscowość data)

…………………………….

(imię i nazwisko)
…………………………….

(ulica nr domu,mieszkania)
…………………………….

(kod pocztowy miejscowość)

www.……………………….

                     

            Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy o świadczenie usługi dostępu do Platformy szkolenia.akaom.pl

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) _____________________________________

Imię i nazwisko konsumenta (-ów) _____________________________________

Adres konsumenta (-ów) _________________________________________________

____________________

Podpis konsumenta (-ów)

(*) niepotrzebne skreślić

Copyright © 2019 Open Mind Anna Chandoszko.
Szkolenia napędza platforma WP Idea