szkolenia.akaom.pl

Regulamin zapisu i uczestnictwa w kursie edukacyjnym
„Akademia Finansów dla Rodziców”

 

 • 1 Informacje
 1. Kurs edukacyjny jest realizowany przez Open Mind Anna Chandoszko, z siedzibą w Wałczu,
  Dworcowa 2a/3, w okresie ferii zimowych 2022, w dwóch oddzielnych terminach.
 2. Zajęcia warsztatowe prowadzi Anna Chandoszko – licencjonowany Trener Nauki®.
 3. Zajęcia warsztatowe odbędą się w Wałczu, w salach dydaktycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu, przy ulicy Wojska Polskiego 99.
 4. Kurs zakłada odpłatny udział Uczestników warsztatów. Szczegółowe warunki odpłatności znajdują się w dalszej części regulaminu.                         
 5. W przypadku pogorszenia sytuacji epidemicznej w możliwy będzie tryb mieszany lub całkowicie zdalny dla przeprowadzenia kursu.
 • 2 Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin określa zasady zapisu Uczestników warsztatów zwanych dalej „Uczestnikami” oraz zasady uczestnictwa w zajęciach warsztatowych.
 2. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki Uczestników.
 • 3 Warunki uczestnictwa
 1. Możliwość uczestnictwa w zajęciach warsztatowych przysługuje każdej osobie pełnoletniej, która dokona opłacenia co najmniej 1 biletu wstępu, najpóźniej na 15 minut przed rozpoczęciem zajęć oraz wybierze udział w dostępnym warsztacie (liczba miejsc ograniczona).
 2. Agenda została zaplanowana następująco:

AGENDA TERMIN 1

 

DZIEŃ PIERWSZY (01.02.2022 – wtorek)

15:45 – 16:00

Powitanie i rejestracja uczestników

16:00 – 17:00

Rodzic – trener umiejętności finansowych

17:00 – 17:15

Przerwa

17:15 – 18:15

Marzenia i pieniądze

DZIEŃ DRUGI (03.02.2022 – czwartek)

15:45 – 16:00

Powitanie i rejestracja uczestników

16:00 – 17:00

Kieszonkowe – podstawowe narzędzie

17:00 – 17:15

Przerwa

17:15 – 18:15

Pieniądze bez tabu, czyli trening pytań ważnych

AGENDA TERMIN 2

 

DZIEŃ PIERWSZY (07.02.2022 – poniedziałek)

15:45 – 16:00

Powitanie i rejestracja uczestników

16:00 – 17:00

Rodzic – trener umiejętności finansowych

17:00 – 17:15

Przerwa

17:15 – 18:15

Marzenia i pieniądze

DZIEŃ DRUGI (09.02.2022 – środa)

15:45 – 16:00

Powitanie i rejestracja uczestników

16:00 – 17:00

Kieszonkowe – podstawowe narzędzie

17:00 – 17:15

Przerwa

17:15 – 18:15

Pieniądze bez tabu, czyli trening pytań ważnych

AGENDA (Termin 3)


DZIEŃ PIERWSZY (17.02.2022 – czwartek)

17:50 – 18:00

Powitanie i rejestracja uczestników

18:00 – 18:45

Rodzic – trener umiejętności finansowych

18:45 – 18:50

Przerwa

18:50 – 19:35

Marzenia i pieniądze

DZIEŃ DRUGI (24.02.2022 – czwartek)

17:50 – 18:00

Powitanie i rejestracja uczestników

18:00 – 18:45

Kieszonkowe – podstawowe narzędzie

18:45 – 18:50

Przerwa

18:50 – 19:35

Pieniądze bez tabu, czyli trening pytań ważnych

 1. Warunkiem uczestnictwa zajęciach warsztatowych jest:
  1. dokonanie zapisu na dostępny termin, poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie szkolenia.akaom.pl wraz ze wskazaniem wybranego terminu;
  2. opłacenie biletu wstępu na AFDR;
  3. brak przeciwskazań zdrowotnych do udziału w warsztatach.
 • 4 Zasady zapisu w okresie przedsprzedaży

 

 1. W dniach 17.01.2022 – 31.01.2022 zostanie przeprowadzona przedsprzedaż biletów wstępu na warsztaty z zastrzeżeniem wcześniejszego jej zakończenia w przypadku wcześniejszego wykorzystania limitu na każdy z poszczególnych terminów warsztatów podanych w 3 pkt 2.
 2. W przypadku małej liczby zgłoszeń możliwa jest zmiana terminu zajęć warsztatowych.
 3. W przypadku większej liczby chętnych (ponad limit miejsc) dobór uczestników zajęć warsztatowych nastąpi na podstawie kolejności opłacenia zgłoszeń.
 • 6 Prawa i obowiązki Uczestnika
 1. Uczestnik ma prawo do:
 2. udziału w zajęciach warsztatowych pod warunkiem opisanym w 3 pkt 3;
 3. zgłaszania uwag i oceny zajęć;
 4. zwrotu pieniędzy za zakupiony bilet wstępu na warsztaty w przypadku jego odwołania z przyczyn leżących po stronie organizatora;
 5. w przypadku braku możliwości udziału w zamówionym i opłaconym warsztacie (bez względu na przyczynę):
  – swobodnej i samodzielnej odsprzedaży uprzednio zakupionego biletu.

W takim przypadku niezbędne jest przesłanie informacji do organizatora o zmianie uczestnika, wraz z podaniem  jego danych osobowych (imię, nazwisko, telefon, adres mailowy) wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO;

– otrzymania materiału dydaktycznego (prezentacji ppt) w wersji elektronicznej na wskazany adres mailowy.

 

 1. Uczestnik ma obowiązek:
 2. słuchać poleceń osoby przeprowadzającej warsztaty oraz pracowników PWSZ Wałcz;
 3. punktualnie stawiać się w miejscu odbywania się warsztatów. Zaleca się przybycie co najmniej 5 minut przed rozpoczęciem;
 4. opłacić bilet wstępu na warsztaty przed ich rozpoczęciem;
 5. przestrzegać zasad bezpieczeństwa i współżycia społecznego.
 • 7 Skreślenie z listy Uczestników
 1. Skreślenie z listy Uczestników może nastąpić w przypadku powtarzających się zachowań uczestnika zagrażających bezpieczeństwu jego lub/i innych uczestników lub naruszających zasady współżycia społecznego, bez prawa do zwrotu pieniędzy za zakupiony bilet.
 • 8 Prawa i obowiązki Organizatorów
 1. Organizator ma prawo do:
 2. odwołać warsztaty z przyczyn chorobowych i losowych
 3. zgłaszania uwag i oceny zajęć.
 1. Organizator ma obowiązek:
 2. przygotowania warunków technicznych do przeprowadzenia zajęć warsztatowych;
 3. kontroli liczebności zapisanych uczestników.
 • 9 Dokumentacja
 1. Dokumenty przechowywane będą w siedzibie Open Mind Anna Chandszko
 2. Dokumentacja projektowa prowadzona jest w formie:
 3. listy obecności
 4. ankiet
 5. dokumentacji foto
 6. formularzy zapisu
 7. przesłanej korespondencji związanej udziałem w AFDR
 • 10 Ochrona danych osobowych
 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby przygotowania i realizacji warsztatów w ramach Akademii Finansów dla Rodziców jest Open Mind Anna Chandoszko w Wałczu. Zgłoszeniodawca jest zobowiązany przed złożeniem zgłoszenia do udziału w Projekcie do poinformowania osób w nim wymienionych o udostępnieniu ich danych osobowych, stosownie do art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016), zwanego dalej „RODO”, w celu:
 2. umożliwienia przeprowadzenia zapisów na warsztaty,
 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz zabezpieczenie prawnie uzasadnionego interesu w związku z realizacją Umowy, tj. art. 6 ust. 1 lit. c) i f) RODO.
 1. Open Mind Anna Chandoszko, po zakończeniu i rozliczeniu kursu zniszczy zgłoszone w procesie zgłoszenia, z zastrzeżeniem dane osobowe będą przetwarzane przez okres:
 2. dla celu, o którym mowa w ust. 1 lit. a): do czasu wycofania zgody lub 6 miesięcy licząc od daty odrzucenia wniosku.
 3. dla celu, o którym mowa w ust. 1 lit. b) i c): 12 miesięcy od zakończenia Projektu, licząc od początku roku następującego po roku, w którym Projekt był realizowany.
 4. Osobom, których dane osobowe zostały udostępnione Open Mind Anna Chandoszko, przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 5. Osobom, których dane osobowe zostały udostępnione Open Mind Anna Chandoszko, przysługuje prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym do profilowania.
 7. Zapoznanie się i akceptacja Regulaminu jest potwierdzeniem realizacji obowiązku informacyjnego przez Open Mind Anna Chandoszko.
 • 11 Postanowienia końcowe
 1. Regulamin jest dostępny na stronie www.akaom.pl
 2. Zmiana Regulaminu nie wpływa na realizację praw osób określonych w RODO.
 3. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Open Mind Anna Chandoszko
 4. Wszelkie informacje na temat warsztatów są dostępne drogą mailową (anna.chandoszko@gmial.com) telefoniczną (tel. 733303955).
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14.01.2022 r.